ES | CA

Avís legal

I.- Avís Legal i Condicions d'ús.

www.enelcel.com és una web la titularitat de la qual pertany al Bisbat de Mallorca, amb domicili al carrer del Seminari, 4 – 07001 – Palma – (Illes Balears) i amb C.I.F. nº: R-0700002-I.

En principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d'utilització. Per això, l'accés i la utilització dels serveis de la web significarà l'acceptació d'aquestes Condicions.

 

II.- Contingut, termes legals i responsabilitats.

La Web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa pàgina i els seus col·laboradors, els quals tenen finalitats merament informatives i evangelitzadores, ja que en alguna ocasió aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat alguna.

Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus d’evangelització. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l'accés a aquesta per part dels usuaris.

En el cas d'existir enllaços amb diferents pàgines web, www.enelcel.com no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre aquelles.

L'usuari, quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.enelcel.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus a la web. Així mateix, el titular de la web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

 

III.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

© 2018 www.enelcel.com. Tots els drets reservats.

La totalitat dels continguts d'aquesta web, com que són de caràcter evangelitzador i no limitatiu, textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i el seu disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S'autoritza l'emmagatzematge i la reproducció temporal d'algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb un fi personal i no comercial. La reproducció, l'emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la web, i sempre que es faci referència explícita a www.enelcel.com, i a la seva titularitat.

 

IV.- Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que s’estipula en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que hi sigui aplicable i/o que substitueixi aquella, tota la informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web tindran els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i decisions individuals automatitzades de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit al domicili del titular de la web facilitat a l'apartat I d'aquest avís (Condicions d'ús).

Les dades de caràcter personal que s'hagin obtingut a través de la web, tindran la protecció necessària a fi d'evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

 

V.- Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma (Illes Balears) per conèixer de totes quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquelles. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre'ls.

 

Política de privadesa

www.enelcel.com informa seguidament de la seva política de privadesa, aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les mesures degudes de seguretat i confidencialitat d’aquelles.

La visita del lloc web www.enelcel.com no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte de la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el cas que se subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca a les presents condicions.

 

1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquin a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a vicariaepiscopalanunci@gmail.com, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat del Bisbat de Mallorca figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar-ne la situació.

El Bisbat de Mallorca conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l'usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recaptades.

 

2. Seguretat de la informació.

El Bisbat de Mallorca ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.

No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de www.enelcel.com i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

 

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que www.enelcel.com no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

 

5. Drets dels usuaris.

L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultava pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si s’escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del D.N.I., a l'adreça fiscal del Bisbat de Mallorca, a dalt indicada.

El Bisbat de Mallorca informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de www.enelcel.com, podeu posar-vos en contacte amb el Bisbat de Mallorca a través de l’adreça de correu electrònic següent: vicariaepiscopalanunci@gmail.com.  

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y mejorar la navegación. Saber más